Līgums par portāla lietošanu un licences piešķiršanu

Šis Līgums tiek noslēgts starp:

BFAA – biedrību „Baltic Financial Advisors Association”, reģistrētu Latvijā, reģistrācijas numurs: 40008245091, juridiskā adrese: Doma laukums 8A-6, Rīga, LV-1010, Latvija, un Licences kandidātu.

Termini

Sadarbības partneris – ar BFAA uz sadarbības līguma pamata saistīts uzņēmums.

Līgums – šis Līgums par portāla lietošanu un licences piešķiršanu.

BFAA – biedrība „Baltic Financial Advisors Association”, reģistrēta Latvijā, reģistrācijas numurs: 40008245091, juridiskā adrese: Doma laukums 8A-6, Rīga, LV-1010, Latvija, ko dibinājušas Baltijas valstu komercbanku asociācijas un kas pārvalda un lieto saskaņā ar Nolikumu izveidoto licencēšanas sistēmu.

Licence – licence, kuru saskaņā ar Nolikumu izsniegusi BFAA.

Licences kandidāts – Sadarbības partnera darbinieks, kurš sniedzis Sadarbības partnerim piekrišanu pieteikties Licences iegūšanai, un kurš ir slēdzis šo līgumu.

Licences turētājs – privātpersona, kurai saskaņā ar Nolikumu izsniegta licence, neatkarīgi no tā, vai Licences turētājs ir aktīvs.

Licencēšanas sistēma – BFAA licenču piešķiršanas sistēma saskaņā ar Nolikumu. 

Nolikums – Nolikumu ir pieņēmusi BFAA un tas satur noteikumus brīvprātīgai, pašregulējošai licencēšanas sistēmai, kas saistīta ar licencētu pakalpojumu sniegšanu Baltijas valstīs ar mērķi ieviest vienotus tirgus standartus un prasmju prasības personām, kas sniedz licencētus pakalpojumus Sadarbības partneru klientiem. Nolikums attiecas uz un ir saistošs BFAA, Sadarbības partneriem un Licenču turētājiem. Aktuālā Nolikuma versija atrodama testēšanas portālā.

Pakalpojums – testēšanas portāla https://testing.bfaa.eu/ lietošana, turpmāk tekstā Testēšanas portāls.

Pakalpojuma sniedzējs ir BFAA.

Citu šajā Līgumā lietoto terminu nozīme ir tāda pati kā Nolikumā.

  1. Līguma priekšmets

Šis Līgums nosaka BFAA un Licences kandidāta/Licences turētāja saistības attiecībā uz Testēšanas portāla lietošanu, pieteikšanos Licences iegūšanai un BFAA veikto Licences izsniegšanu.

  1. Apliecinājumi

Noslēdzot šo Līgumu, Licences kandidāts apliecina, ka:

2.1. Licences kandidāts vēlas lietot Testēšanas portālu;

2.2. Licences kandidāts vēlas pieteikties Licences iegūšanai;

2.3. Licences kandidāts ir iepazinies ar BFAA ētikas kodeksu;

2.4. Licences kandidāts ir iepazinies ar Noteikumiem.

  1. BFAA saistības

 3.1. BFAA sniedz Licences kandidātiem iespēju lietot Testēšanas portālu un izpildīt eksāmenus Licences iegūšanai.

3.2. BFAA nodrošina Licences piešķiršanu tiem Licences kandidātiem, kas izpildījuši Nolikumā minētās prasības.

3.3. BFAA nodrošina izsniegtās licences uzturēšanu BFAA sistēmā.

3.4. Licences izsniegšana un uzturēšana BFAA sistēmā tiek veikta saskaņā ar Nolikumu. Noteiktas licencēšanas sistēmas funkcijas tiek nodotas Sadarbības partneriem, ar kuriem BFAA ir noslēgusi sadarbības līgumu.

  1. Licences kandidāta saistības

4.1. Noslēdzot šo Līgumu, Licences kandidāts apliecina savu apņemšanos ievērot BFAA ētikas kodeksu.

4.2. Licences kandidātam saskaņā ar šo Līgumu ir tiesības lietot Testēšanas portālu un pildīt licences iegūšanas eksāmenu.

  1. Licences turētāja saistības

5.1. Licences kandidāts kļūst par Licences turētāju, kad BFAA piešķir tam Licenci. No šī brīža tam ir saistošs BFAA Nolikums.

5.2. Licences turētājam jāievēro Nolikumos minētie pienākumi. Šo pienākumu neievērošanas gadījumā BFAA ir tiesības piemērot Licences turētājiem disciplināras sankcijas saskaņā ar Nolikumu.

5.3. Atņemt Licences turētājam licenci drīkst tikai Nolikumā minētajos gadījumos un kārtībā.

5.4. Licences kandidātam ir tiesības lietot Testēšanas portālu saskaņā ar šo Līgumu.

  1. Testēšanas portāla lietošana

6.1. Lietojot Testēšanas portālu, Licences kandidāts/Licences turētājs piekrīt ievērot šī Līguma noteikumus. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības laiku pa laikam bez brīdinājuma atjaunināt un mainīt Pakalpojuma noteikumus. Jebkādas jaunas funkcijas, kas papildina vai uzlabo pašreizējo Pakalpojumu, ieskaitot jaunu rīku un resursu publicēšanu, būs pakļautas Līguma noteikumiem. Pakalpojuma lietošana pēc jebkādām šādām izmaiņām nozīmēs Licences kandidāta/Licences turētāja piekrišanu šīm izmaiņām. Jaunākā Pakalpojuma noteikumu versija jebkurā brīdī ir pieejama šeit: https://www.bfaa.lv/about-bfaa. Jebkāds šī Līguma noteikumu pārkāpums attiecībā uz Testēšanas portāla lietošanu novedīs pie Licences kandidāta/Licences turētāja Testēšanas portāla konta slēgšanas.

6.2. Licences kandidāts/Licences turētājs atzīst un piekrīt, ka Pakalpojuma forma un būtība var laiku pa laikam bez iepriekšēja brīdinājuma mainīties, Pakalpojuma sniedzējam uzlabojot Pakalpojumu. Ja Licences kandidāts/Licences turētājs tam nepiekrīt, viņam/viņai jānoraida šis Līgums un nekavējoties jāpārtrauc Pakalpojuma lietošana. Piekļuve Pakalpojumam atļauta tikai lietotājiem, kas pilnībā piekrīt šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

6.3. Pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir pieejams. Pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar trešo pušu pārdevējiem un mitināšanas partneriem, lai nodrošinātu nepieciešamo aparatūru, programmatūru, tīkla savienojumu, atmiņu un citu Pakalpojuma darbībai vajadzīgo tehnoloģiju.

6.4. Licences kandidāta/Licences turētāja lietotājvārdu drīkst lietot tikai viena persona – vairākiem cilvēkiem lietot vienu lietotājvārdu nav atļauts. Licences kandidāts/Licences turētājs ir atbildīgs par sava konta un paroles drošību. Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies, lietotājam neievērojot šo drošības prasību. Pakalpojuma sniedzējs apņemas glabāt ar lietotāja kontu saistītās paroles pilnā slepenībā. Ja Licences kandidāts/Licences turētājs uzzina par neatļautu viņa/viņas paroles vai konta lietošanas gadījumu, viņam/viņai nekavējoties par to jāinformē Pakalpojuma sniedzējs, rakstot uz info@bfaa.lv.

6.5. Pakalpojuma sniedzēja saturs Testēšanas portālā ir aizsargāts ar autortiesībām. Licences kandidāts/Licences turētājs nedrīkst kopēt, izplatīt, izmainīt, nomāt vai iznomāt, aizdot, pārdot, izmantot par pamatu citiem darbiem, pakļaut apvērstai tehnoloģisko principu izpētei, dekompilēt vai citādi mēģināt izgūt Pakalpojuma vai jebkādas tā daļas pirmkodu bez autortiesību īpašnieka attiecīgās licences.

6.6. Pakalpojuma sniedzējs var sniegt lietotājam paziņojumus, ieskaitot tādus, kas attiecas uz Līguma izmaiņām, lietojot e-pastu, pastu vai paziņojumus Testēšanas portālā.

  1. Konfidencialitāte

7.1. Viss Licences kandidātam/Licences turētājam testēšanas portālā pieejamais saturs, kā arī šis Līgums un visa BFAA uzņēmējdarbības informācija, kas var būt zināma Licences kandidātam/Licences turētājam šī Līguma darbības laikā, ir konfidenciāla un drīkst tikt izpausta tikai likumā paredzētajos gadījumos.

7.2. Šī Līguma 7.1. punktā minētā informācija netiek uzskatīta par konfidenciālu, ja tā ir bijusi likumīgi publiski pieejama, iekļauta BFAA sagatavotajās Publiskajās atskaitēs un Atskaitēs, kā arī sagatavotajos un izplatītajos mārketinga un reklāmas materiālos.

  1. Datu apstrāde

8.1. BFAA šī Līguma izpildei apstrādā Licences kandidāta personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu un Licences kandidāta darba devēja (Sadarbības partnera) nosaukumu. BFAA šos datus uzglabās datubāzē 5 gadus no brīža, kad Licences kandidāts būs pārtraucis testēšanas portāla lietošanu.

8.2. BFAA šī Līguma izpildei – Licences piešķiršanai un uzturēšanai saskaņā ar Nolikumu un Testēšanas portāla lietošanai – apstrādā Licences turētāja personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu un Licences turētāja darba devēja (Sadarbības partnera) nosaukumu, nodarbinātības statusu (aktīvs, apturēts, izbeigts). BFAA šos datus uzglabās datubāzē 5 gadus pēc Licences turētāja licences darbības beigām. Dati par Licences turētāja nodarbinātības statusu tiek saņemti no Licences turētāja darba devēja – Sadarbības partnera.

8.3. Lai izpildītu 8.2. punktā minēto mērķi, Licences turētāja personas dati – vārds, uzvārds un Licences turētāja darba devēja (Sadarbības partnera) nosaukums – tiks izpausti:
1) publicējot tos BFAA mājas lapā, pildot šī Līguma prasības – uzturot Licenci saskaņā ar Nolikumu un informējot sabiedrību par licences turētājiem. BFAA publisko šos datus mājas lapā, kamēr ir aktīva Licences turētāja licence;
2) sniedzot tos LAA (Latvijas apdrošinātāju asociācijai), apstiprinot, ka Licences turētājam ir aktīva, BFAA izsniegta licence.

8.4. Datu apstrādātājs saskaņā ar 8.1. – 8.2. punktiem ir BFAA, un datu operators ir Licences kandidāta/Licences turētāja darba devējs (Sadarbības partneris).

8.5. Licences kandidāts/Licences turētājs piekrīt, ka viņa/viņas saskaņā ar šo Līgumu ievāktie personas dati tiek apstrādāti (i) šī līguma izpildei, (ii) statistikas ievākšanai par Pakalpojuma lietojumu un (iii) Pakalpojuma papildināšanai un uzlabošanai. Licences kandidāts/Licences turētājs piekrīt, ka personas dati var tikt uzglabāti serveros, kas atrodas Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā Zonā. Licences kandidāts/Licences turētājs piekrīt, ka personas dati var tikt arī pārsūtīti un, ka tos var apstrādāt jebkādi uzņēmumi, kas atrodas vienā uzņēmumu grupā ar Pakalpojuma programmatūras īpašnieku – Opus Online OÜ, saskaņā ar Igaunijas likumdošanu dibinātu uzņēmumu, reģistrācijas numurs 11665961, adrese Pärnu mnt 139c, Kesklinna linnaosa, Tallina, Harju maakond, 11317, Igaunija.

8.6. BFAA nodrošina, ka datu apstrādes laikā tiek ievēroti datu aizsardzību regulējošie likumi. Licences kandidātam/Licences turētājam ir tiesības, kādas datu subjektam paredz likums, ieskaitot piekļuves un datu labošanas tiesības. Jautājumi par datu apstrādi jānosūta BFAA rakstiski uz adresi: Doma laukums 8A-6, Rīga, LV-1010, Latvija.

  1. Darbība un izbeigšanās

9.1. Šis Līgums stājas spēkā no brīža, kad tas noslēgts Testēšanas portālā, Licences kandidātam piekrītot tā noteikumiem.

9.2. Šis Līgums beidz darbību gadījumā, ja Licences kandidāts nenokārto eksāmenu.

9.3. Šis Līgums beidz darbību, ja Licences turētājam piešķirtā Licence tiek atsaukta.

9.4. Šis Līgums beidz darbību gadījumā, ja Licences kandidāta/Licences turētāja kontu slēdz BFAA Sadarbības partnera pārstāvis Testēšanas portāla lietošanas noteikumu pārkāpuma dēļ.

  1. Vispārīgi noteikumi

Šī Līguma darbību nosaka Latvijas likumi. Jebkādi ar Līgumu saistīti strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā.