Mācīšanās un attīstība pēc kvalifikācijas iegūšanas un tās pierādīšanas, sekmīgi nokārtojot eksāmenu, nekad nedrīkst apstāties. No 2019. gada BFAA īsteno obligātu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu (CPD) visiem saistīto uzņēmumu darbiniekiem.

CPD ir profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana pēc sākotnējo kompetences prasību izpildes (piemēram, iegūstot etalonkvalifikāciju). Licences turētājiem jāuztur attiecīgā līmenī savas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ikdienas pienākumu izpildei, veicot CPD, un tajā ir jāiekļauj tehniskās zināšanas un to pielietojums, prasmes, lietpratība un izmaiņas tirgū un produktos, tiesību akti un noteikumi nozarē vai savā darbā. CPD ir pārbaudāma, ja persona iegūst apstiprinājumu, ka tā ir veikusi CPD darbību.

Sākot ar 2019. gadu, BFAA izstrādā un piedāvā e-apmācības un CPD kursus .pdf formātā. Licences turētājs atkarībā no licences veida var izvēlēties sev interesējošos kursus.

Vai jums ir ideja, kāds kurss vēl varētu būt jums noderīgs? Lūdzu, atstājiet savus ieteikumus mūsu nākošajiem CPD šeit!

PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBA APDROŠINĀŠANĀ

BFAA Mācību programma: 2.3. APDROŠINĀŠANAS REGULĒJUMS
Licences: IIA, LIA, NLIA
CPD stundas: 3.5
Autors: Kaido Keps (Kaido Kepp),

lokālā redakcija: Dr.iur. Vadims Mantrovs 

Publicēts: 2022. gada jūnijā

Mācību rezultāts:

 • Izprast galvenos tiesiskos aspektus, kas regulē apdrošināšanas izplatīšanu un apdrošināšanas līguma slēgšanu no patērētāju aizsardzības viedokļa.

 • Saprast un prast izskaidrot patērētāju sūdzību izskatīšanas procedūru līguma darbības laikā vai pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.

ILGTSPĒJA (ESG)

BFAA Mācību programma: 2.4. ILGTSPĒJĪGU FINANŠU REGULĒJUMS
Licences: IA, IIP, IIA
CPD stundas: 3.25
Autors: Antons Skvorcovs (Anton Skvortsov),

lokālā redakcija: Dr.oec. Ramona Rupeika-Apoga

Publicēts: 2022. gada maijā

Mācību rezultāts:

 • Zināt Eiropas Savienības ilgtspējīgu finanšu regulējuma galvenos mērķus un nozīmi.

 • Izprast ilgtspējīgu investīciju konceptu.

 • Iemācīties, kā klienta ilgtspējības izvēles ietekmē klientam piemēroto piedāvājumu noteikšanu.

DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMS

(atjaunināta BFAA mācību grāmatas daļa)

BFAA Mācību programma: 2.3.3. DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMS
Licences: IIA, LIA, NLIA
CPD stundas: 2
Autors: grāmatas materiālu atjaunināja Virginija Poškaitiene (Virginija Poškaitienė)
Publicēts: 2021. gada oktobrī

Mācību rezultāts:

 • Izprast personas datu apstrādes pamatprincipus.

 • Atšķirt datu apstrādi dažādiem mērķiem.

 • Paskaidrot klientam viņa kā datu subjekta tiesības un to, kā personas dati tiks apstrādāti.

 • Zināt par piemērojamajām sankcijām un izpildiestādes pilnvarām datu aizsardzības noteikumu pārkāpumu gadījumos.

ĒTIKAS GADĪJUMA ANALĪZE 2021.

BFAA Mācību programma: 2. ĒTIKA UN REGULĒJUMS
Licences: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
CPD stundas: 2
Autors: Pāvils Misiņš, Tomass Talutis (Tomas Talutis)
Publicēts: 2021. gada oktobrī

Mācību rezultāts:

 • Stiprināt spēju pieņemt pareizus lēmumus ētiskās dilemmas apstākļos.

 • Zināt, cik svarīgi ir saglabāt bankas iekšējo informāciju darījumos ar klientiem.

 • Izprast sešus principus, kas palīdz rīkoties profesionāli un klientu interesēs.

INFLĀCIJA UN TĀS IETEKME UZ IEGULDĪTĀJU

(Inflācija, 1. modulis)

BFAA Mācību programma: 1.1. MAKROEKONOMIKAS VIDE
Licences: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
CPD stundas: 0.75
Autors: Martins Kress (Martin Kress)
Publicēts: 2021. gada septembrī

Mācību rezultāts: 

 • Inflācijas definīcija un cēloņi.

 • Ietekme uz pirktspēju, nominālā likme pret reālo atdeves likmi.

 • Ietekme uz obligāciju vērtību un uzņēmējdarbību.

INFLĀCIJA UN FINANŠU TIRGI

(Inflācija, 2. modulis)


BFAA Mācību programma: 1.1. MAKROEKONOMIKAS VIDE
Licences: IA, IIP, IIA
CPD stundas: 0.5
Autors: Martins Kress (Martin Kress)
Publicēts: 2021. gada septembrī

Mācību rezultāts:

 • Paredzētās un negaidītās inflācijas definīcija.

 • Inflācijas ietekme uz aktīvu kategoriju reālo atdevi dažādos inflācijas periodos.

EKONOMISKAIS CIKLS UN GALVENIE EKONOMIKAS RĀDĪTĀJI

(Ekonomikas attīstības cikls, 1. modulis)

BFAA Mācību programma: 1.1. MAKROEKONOMIKAS VIDE
Licences: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
CPD stundas: 3
Author: Antons Skvorcovs (Anton Skvortsov)
Publicēts: 2021. gada jūlijā

Mācību rezultāts:

 • Zināt par dažādiem ekonomiskās aktivitātes rādītājiem, ekonomikas attīstības ciklu un galvenajiem ekonomiskajiem rādītājiem.

 • Izprast, kāpēc notiek ekonomikas attīstības cikli.

 • Zināt, kā centrālās bankas un valdības var ietekmēt ekonomikas attīstības ciklus.

GALVENĀS AKTĪVU KATEGORIJAS UN TO VĒRTĪBAS UN ATDEVES VEICINĀTĀJI

(Ekonomikas attīstības cikls, 2. modulis)

BFAA Mācību programma: 1.1. MAKROEKONOMIKAS VIDE
Licences: IA, IIP, IIA
CPD stundas: 3.5
Autors: Antons Skvorcovs (Anton Skvortsov)
Publicēts: 2021. gada jūlijā

Mācību rezultāts: 

 • Zināt vairāk par faktoriem, kas nosaka galveno aktīvu kategoriju vērtību un paredzamo atdevi.

 • Izprast aktīvu kategoriju uzvedību ekonomikas attīstības cikla laikā.

APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBU PIETEIKUMI

BFAA Mācību programma: 2.3.5. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBU PIETEIKUMU IZSKATĪŠANA
Licences: IIA, LIA, NLIA
CPD stundas: 3
Autors: Kaido Keps (Kaido Kepp) 
Publicēts: 2021. gada jūlijā

Mācību rezultāts: 

 • Izprast galvenos juridiskos aspektus, kas klientam rodas prasību izskatīšanā.

 • Prast izskaidrot vispārējos prasību procesus no patērētāja viedokļa attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas un ar to nesaistītiem līgumiem.

BIOMETRISKIE RISKI APDROŠINĀŠANĀ

BFAA Mācību programma: 1.3. APDROŠINĀŠANAS TIRGUS
Licences: IIA, LIA, NLIA
CPD stundas: 2.5
Autors: Kadri Rumma (Kadri Rumm)
Publicēts: 2020. gada novembrī

Mācību rezultāts:

 • Uzzināt, kādi ir biometriskie riski.

 • Uzzināt vairāk par biometrisko risku produktiem.

 • Uzzināt vairāk par četriem galvenajiem riskiem — mirstību, invaliditāti, saslimstību un ilgmūžību.

 • Uzzināt vairāk par apdrošināšanu, izslēgšanu un prēmijām.

ĒTIKAS GADĪJUMA ANALĪZE, 2020. GADS.

IEGULDĪJUMU VAI APDROŠINĀŠANAS KONSULTĀCIJU PRINCIPI

BFAA Mācību programma: 2. ĒTIKA UN REGULĒJUMS
Licences: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
CPD stundas: 2.25
Autors: no Swedsec gadījuma pielāgojusi Irma Lazickiene, Karolina Kriščukaitīte (Karolina Kriščiukaitytė), Pāvils Misiņš
Publicēts: 2020. gada novembrī

Mācību rezultāts:

 • Zināt, kāpēc ētika ir īpaši svarīga finanšu konsultantiem.

 • Saprast, kā atšķirt ieteikumu no neatbilstošas pārdošanas.

 • Zināt, kādas ir prasības, lai produkts atbilstu klienta vajadzībām.

 • Zināt, kas ir ieguldījumu konsultācijas.

INDEKSU FONDI UN BIRŽĀ TIRGOTIE FONDI TEORIJĀ UN PRAKSĒ

BFAA Mācību programma: 5.2. IEGULDĪJUMU FONDI
Licences: IA, IIP, IIA, LIA
CPD stundas: 3.5
Autors: Martens Kress (Marten Kress)
Publicēts: 2020. gada septembrī

Mācību rezultāts:

 • Saprast indeksu fondu un biržā tirgoto fondu (BTF) specifisko terminoloģiju.

 • Skaidri saprast to, kā darbojas un tiek izveidots indeksu fonds un BTF.

 • Zināt, kur meklēt informāciju, kas saistīta ar BTF.

 • Zināt galvenos riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem indeksu fondos un BTF.

 • Zināt, kā un kādus rīkus izmantot, lai savstarpēji salīdzinātu indeksu fondus un BTF.

NODOKĻU PIEMĒROŠANA FIZISKO PERSONU IEGULDĪJUMU UN APDROŠINĀŠANAS LĪGUMIEM

BFAA Mācību programma: 2.2. IEGULDĪJUMU REGULĒJUMS & 6.1.4 & 6.2.7 NODOKĻU LIKUMS
Licences: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
CPD stundas: 4.5
Autors: Marija Černoštana, Violeta Tumkiene (Violeta Tumkienė)
Publicēts: 2020. gada septembrī

Mācību rezultāts: 

 • Zināt nodokļu sistēmas pamatus.

 • Izprast dividenžu, procentu ienākumu, kapitāla pieauguma aplikšanu ar nodokļiem.

 • Zināt par ieguldījumu kontu.

 • Izprast pensiju iemaksu un maksājumu, kā arī apdrošināšanas līgumu aplikšanu ar nodokļiem.

ĀRVALSTU VALŪTAS (FX) IETEKME

BFAA Mācību programma: 1.2.1. VALŪTAS TIRGI
Licences: IA, IIP, IIA
CPD stundas: 4
Autors: Māris Rambaks
Publiscēts: 2019. gada oktobris

Mācību rezultāts: 

 • Zināt ārvalstu valūtas tirgus vēsturi.

 • Saprast, kā tiek organizēts valūtas tirgus.

 • Zināt izmantotās definīcijas, konvencijas un aprēķinus, kā arī galvenos tirgus dalībniekus.

 • Saprast valūtas kursa ekonomikas pamatprincipu pārskatu.

 • Zināt un izprast dažādus veidus, kā vienu valūtu var apmainīt vai realizēt pret kādu citu.

 • Izprast ar ārvalstu valūtu saistītos pamata riskus ieguldījumu produktos un to, kā samazināt risku.

PERSONĪGO FINANŠU PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

BFAA Mācību programma: 3.1. IEGULDĪJUMU KONSULTĀCIJAS
Licences: IA, IIP, IIA, LIA
CPD stundas: 3
Autors: Jānis Rozenfelds, Dr Tads Gudaitis (Tadas Gudaitis)
Publicēts: 2019. gada oktobrī

Mācību rezultāts: 

 • Atkārtot finanšu plānošanas procesu un to, kāpēc finanšu plānošana ir svarīga.

 • Izprast, kā izveidot visaptverošu budžetu un aprēķināt klienta rīcībā esošos ienākumus, kas pieejami uzkrājumiem un ieguldījumiem.

 • Pielietot naudas vērtības laikā jēdzienu, aprēķināt ieguldījuma vērtību, kad tiek izmantoti saliktie vai vienkāršie procenti, un izprast periodisko ieguldījumu priekšrocības.

 • Izprast dzīves cikla ieguldījumu stratēģiju iezīmes, zināt atšķirības starp aprites cikla fondiem un statiskā sadalījuma fondiem un zināt, kā aprites cikla ieguldījumi var palīdzēt pensijas plānošanā.

 • Izprast aizņēmuma izmaksas un to, kāda ir procentu likmju ietekme uz aizņēmumu. Turklāt licences turētājam vajadzētu atcerēties, kādi faktori nosaka vajadzību pēc aizņēmuma, uzkrājumiem un ieguldījumiem.

 • Izprast, kā dzīvības apdrošināšanas produkti tiek iekļauti finanšu plānošanā.

APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJAS VEIDOŠANAS PRINCIPI

BFAA Mācību programma: 1.4. FINANŠU PAMATI
Licences: IA, IIA, LIA, NLIA
CPD stundas: 3
Autors: Kaido Keps (Kaido Kepp)
Publicēts: 2019. gada jūnijāMācību rezultāts:

 • Izprast apdrošināšanas principu, apvienojot riskus.

 • Paskaidrot apdrošinātāja lomu apdrošināto risku kopuma pārvaldīšanā un taisnīgas prēmijas noteikšanā.

 • Paskaidrot dažādus datu avotus riska prēmijas aprēķināšanai.

 • Paskaidrot apdrošināšanas prēmijas sastāvdaļas.

 • Izprast cenu noteikšanas procesu un konkrētus soļus nelaimes gadījumu apdrošināšanas privātpersonām cenu noteikšanai.